33. ปริมาณน้ำกักเก็บ

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณน้ำกักเก็บ”

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ใน พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562) พบว่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีปริมาตรน้ำ 40,452 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงร้อยละ 8.84 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาตร 44,375 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ มีปริมาตรน้ำใช้การ 16,909 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41.80 ของปริมาตรน้ำในอ่าง ลดลงร้อยละ 18.83 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาตรน้ำใช้การ 20,832 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2562) พบว่า ปริมาตรน้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ใน พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562) พบว่า อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีปริมาตรน้ำ 2,090 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงร้อยละ 31.16 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาตร 3,036 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ มีปริมาตรน้ำใช้การ 1,706 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 81.63 ของปริมาตรน้ำในอ่าง ลดลงร้อยละ 35.90 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาตรน้ำใช้การ 2,662 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2562) พบว่า ปริมาตรน้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ พ.ศ. 2553-2562

 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี
                รนก. คือ ระดับน้ำกักเก็บของอ่างเก็บน้ำ

ที่มา: กรมชลประทาน (2561 และ 2562)

 

ปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง พ.ศ. 2553-2562

 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี
                รนก. คือ ระดับน้ำกักเก็บของอ่างเก็บน้ำ

ที่มา: กรมชลประทาน (2561 และ 2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562